pada fungsi f(x)=ax+b, diketahui f(2)=7 dan f(-3)=-8 A.tentukan bentuk fungsinya B.tentukan nilai a


rr1385380


Puas fungsi f(x)=ax+b, diketahui f(2)=7 dan f(-3)=-8 A.tentukan gambar fungsinya B.tentukan poin a dan b C.tentukan poin f(-5) dan f(5).


Sokong DIBANTU YA​


arnymatematika

Jawab:

Penjelasan dengan langkah-langkah:

f(x) = ax + b

f(2) = 7

7 = 2a + b

f(-3) = -8

-8 = -3a + b

b = 7 – 2a

-8 = -3a + 7 – 2a

-8 – 7 = -5a

-15 = -5a

a = -15/(-5) = 3

b = 7 – 2(3) = 7 – 6 = 1

A. F(x) = 3x + 1

B. a = 3 dan b = 1

C. F(-5) = 3(-5) + 1 = -15 + 1 = -14

Kredit F(-5) adalah -14.

F(5) = 3(5) + 1 = 15 + 1 = 16

Nilai F(5) adalah 16.


  • rr1385380

    maaf ka buat tentukan skor nya yang mana yah?


  • arnymatematika

    Ada dlm penjelasan di ataa