pilih jawaban nu bener1) ole-olean mang rupa Kaulinan barudak anu aya dinaa. panen c.

1) ole-olean mang rupa Kaulinan barudak anu aya dina
a. panen c. hujan angin
b. halodo d. dang darat

2) cara ngulinkeun ole-olean
a. dikeprek
b. ditiup
c. ditengeul

d dicapit

3) Kaulinan ole-olean dijieunna tina
a. watak daun sampeu
b. jarami
c. jukut

d. pucuk bambu

4) Kaulinan Anu sarupa jeung ole-olean nyaeta
a. berselingkit d. Cacaburange
b. bebetengan
c endong-endongan

6) Kaulinan gugunungan teh mang rupa Kaulinan Peluhur-indah nyieun gugunungan tina teneuh rata-rata dina

a. keussik c. taneuh liat
b. taneuh gebul d. leutak

5) Kaulinan nu ilahah beraga di ulinkeun ku barudak awewe mah
a. sondah
b. gatrik
c. kasti
d. engkle

7) kelompok bualan barang nu biasa aya di sakola yaeta

a. petatar. guru.sawah
b. guru.bor.kelas
c polisi.masjid.lapangan formalitas
d satpam, hawa, sepedah

pembebasan abis 4 6 soalnya pelecok tul is